Пошук по сайту

Філософія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

“Поиск информации во Всемирной паутине”. 47

“Поиск информации во Всемирной паутине”. 47

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7

ЗМІСТ


ЗМІСТ 1

І. ВВЕДЕННЯ 2

ІІ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 5

6

ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 7

3.1 Сутність поняття «інформаційна компетентність» 7

3.2 Формування інформаційної компетентності учнів на уроках інформатики 15

3.2.1. Введення поняття інформації як момент формування інформаційної компетентності 15

3.2.2. Можливості Інтернету для розвитку інформаційної компетентності 23

ІV. ВИСНОВКИ 29

V. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31

VІ. ДОДАТКИ 34

Додаток 1 Демонстраційний матеріал до теми «Інформація та інформаційні процеси» 34

36

36

Додаток 2 Приклади способів обміну інформацією 37

Додаток 3 Інформацію із навколишнього середовища людина сприймає через органи чуття 38

38

Додаток 4 Засоби та методи пошуку та збирання інформації 39

Додаток 5 Медіаосвітні уміння: 40

Додаток 6 Модель формирования информационной компетентности учащихся 41

Додаток 7 Схема организации поиска информации в Інтернете 42

Додаток 8 Приклади прийомів і завдань, які даються дітям на етапі навчання методам представлення інформації: 43

Додаток 9 Прийоми навчання методам роботи з інформацією, яку знайдено в Інтернеті: 45

Додаток 10 Практическая работа по теме: “Поиск информации во Всемирной паутине”. 47

Додаток 11 Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 48

І. ВВЕДЕННЯ


Нинішнє реформування освіти базується на нормативних та нормативно-правових актах щодо освіти (Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про освіту», Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Указ Президента України № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), Постанова кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Регіональна програма впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес). Цей процес здійснюється в контексті вимог і можливостей нашого часу, тобто у напрямі осучаснення й модернізації усіх складових освіти з урахуванням загальносвітової глобалізації та інформатизації суспільства. У свою чергу, базою інформатизації суспільства є інформатика, наука, що вивчає всі аспекти отримання, передачі, збереження, перетворення та використання інформації. Особливої актуальності набуває завдання підготовки молоді до життя і активної діяльності в умовах модернізації всього суспільства. Важливе місце в цій підготовці відводиться навчанню інформатики та застосуванню інформаційних технологій для реалізації завдань навчально-виховного процесу й управління освітою.

Предмет "Інформатика" покликаний стати органічною ланкою в системі виховання, підготувати учнів до самостійного життя, пов'язаного з творчою і перетворюючою діяльністю, до професійного самовизначення і подальшого оволодіння випускниками школи різними професіями. Від рівня і якості опанування шкільним курсом інформатики залежить успішність подальшого продовження освіти та самоосвіти випускників А це ставить перед освітою принципово нові завдання щодо навчання молоді цілеспрямованого пошуку необхідної інформації, її критичної оцінки, самостійного опанування необхідних знань та умінь, «формування основних компетентностей учня»[8, с.3], що забезпечить активну безстресову соціалізацію молодої людини в сучасному ринковому суспільстві.

Прогрес в інформаційних технологіях зайшов так далеко, що у нас тепер перевантаження не тільки інформацією, але і знаннями. У той же час, для розвитку інформаційних технологій необхідний відповідний освітній потенціал суспільства. Суспільства, що має загальний недолік комп'ютерної письменності і інформаційної культури. Отже, перед вчителем ставиться завдання не просто допомогти школяру оволодіти знаннями відповідно до шкільної програми, але і, враховуючи перспективи дитячого розвитку, розкрити індивідуальне багатство особи. Навчити не роботі на комп'ютері, а навчити вчитися, сформувати здатність учити себе. У сучасну епоху надзвичайно зростає роль уміння самостійно набувати знань. Проблема в тому, щоб навчити їх виявляти джерела інформації, навчити споживати інформаційний ресурс. Вже початі пошукові роботи в області створення нових форм навчання, які замінять існуючі традиційні форми. «Необхідність по-новому підійти до інформаційної освіти обумовлена цілою низкою чинників.

По-перше, змінилися соціально-економічні умови, що спричинило зміни ролі людини в суспільстві. Насущним стало уміння грамотно і оперативно працювати з інформаційними ресурсами різного походження.

По-друге, вивчення інформаційних технологій без етичного, особового, філософського аспекту несе потенційну загрозу суспільству. Найбільш сильною зброєю, в даний час, стає уміння маніпулювати і управляти потоками інформації. При подальшій інформатизації суспільства небезпека негуманного застосування сили подібних знань зросте.

По-третє, відсутність цілісного інформаційного утворення не тільки обмежує людину в можливостях, але і робить його залежним від зовнішніх інформаційних

джерел, створюючи загрозу свободі самовизначення, вибору, життя.

По-четверте, колишня (радянська) школа, втративши минулу силу і досвід, вступає на шлях визначення мети сучасної освіти, розробляються програми, з'явля-

ться нові шкільні предмети і курси. Базисні плани і програми корегуються і змінюються. Тому стає дуже важливим у цей момент привернути увагу до питання

цілісній і етичній інформаційній підготовці учнів.

По-п’яте, сьогодні вирішальним чинником при формуванні якості і змісту освіти є не держзамовлення, а соціальне замовлення суспільства.

По-шосте, інформація стає справжнім капіталом, який реально впливає на значущість і велич країни. Розвинути і налагодити інформаційні процеси в країні – означає зробити її вільніше і багатше. А для цього потрібні підготовлені людські ресурси в області інформатики і інформатизації.

По-сьоме, необхідна всебічна оцінка інформаційних процесів з позиції основного суб'єкта інформаційного процесу – людини. Важливо прослідкувати "сковзне" проходження інформації.» [20]

Враховуючи вище сказане, необхідно визначити нову мету, філософію і політику, що проводиться в області інформаційної підготовки, переорієнтовувати освітні програми на готовність працювати з будь-якими інформаційними ресурсами. Усе зазначене зумовило вибір теми роботи, провідна ідея якої – проблема формування на уроках інформатики інформаційної компетентності учнів. Саме вона являє собою невід’ємну складову інформаційної культури сучасної людини, що в свою чергу є компонентом культури, як такої.

Вище вказані чинники свідчать про актуальність питань, що розглянуті в роботі. Загальна структура роботи така: зміст, введення, огляд літератури, основна частина ( представлена в двох розділах: перший присвячено сутності поняття «інформаційна компетентність»; друга – практичним питанням її формування на уроках інформатики, зокрема при вивченні тем: «Інформація та інформаційні процеси», «Глобальна мережа Інтернет»), висновки, список використаних джерел, додатки.

Взагалі сам «предмет «Інформатика» є комплексом наукових дисциплін, що вивчають різні аспекти інформаційних процесів: пошук, вилучення, зберігання, передачу, класифікацію, переробку.»[16, с. 234], тобто ця учбова дисципліна повні-

стю спрямована на формування інформаційної компетентності як такої. В даній роботі я зосередила увагу на тому, як відбувається цей процес саме при вивченні вище згаданих тем.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Viiі международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы...
Государственное предприятие «Центр научно-технической информации и содействия инновационному развитию Украины»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
fil.ocvita.com.ua
Головна сторінка